Informacje dla rodziców

Drogi Rodzicu!

Jeżeli obserwujesz u swojego syna większość z poniższych zachowań:

 • trudności w uczeniu się i zaległości dydaktyczne spowodowane wagarami,
 • złość, gniew, agresywność wyrażającą się w wielu zachowaniach przejawianych w środowisku  domowym, szkolnym i rówieśniczym,
 • zahamowanie, przeżywanie stanów depresyjnych połączone z biernością i wycofaniem,
 • jest lękliwy, wystraszony, prawie nigdy nie osiąga sukcesu,
 • przejawia trudności w zakresie koncentracji uwagi, pobudliwości i niekonsekwencji w działaniu,
 • jest nadpobudliwy, szybko reaguje, a reakcje nie są przemyślane, są przypadkowe  i  często naruszają normy społeczne,
 • brak poszanowania do norm społecznych,
 • tendencje do manipulowania otoczeniem

NIE CZEKAJ! PRZYJDŹ DO NAS!

 Młody człowiek nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, jakie zagrożenia niesie takie zachowanie.

TY, WIESZ! POMÓŻ SWOJEMU DZIECKU!

MOS im. Św. Brata Alberta jest to Ośrodek Socjoterapeutyczny, w którym przebywają chłopcy mający głównie  kłopoty z realizowaniem obowiązku szkolnego. Nasi podopieczni mają często trudności w uczeniu się,  zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym i mogą  być zagrożeni niedostosowaniem społecznym. Wymagają stosowania odpowiedniej organizacji nauki oraz metod pracy wychowawczej, a także pomocy psychoedukacyjnej.

W naszym Ośrodku nie ma czasu na nudę. Wypełniona jest każda godzina dnia, gdzie w domowej atmosferze chłopcy:

 • uczęszczają systematycznie do szkoły,  a po południu z pomocą wychowawców odrabiają lekcje i przygotowują się do zajęć szkolnych;
 • mają okazję rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w wielu kołach zainteresowań;
 • poznają innowacyjne formy spędzania czasu (zajęcia survivalowe, treningi sportowe, rajdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty filmowe, warsztaty teatralne, zajęcia outdoorowe wg programu „Wzbij się wyżej”);
 • biorą udział w różnych formach terapii: socjoterapia, muzykoterapia,  arteterapii, zajęcia w ramach Treningu Zastępowania Agresji, grupy wsparcia czy społeczności terapeutyczne oraz zajęciach specjalistycznych, np. z logopedii.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Św. Brata Alberta  zatrudnia  kompetentnych  wychowawców, nauczycieli, psychologa, pedagoga, socjoterapeutę.

Kadra pedagogiczna  Ośrodka i Gimnazjum to ludzie wykształceni, doświadczeni, ale kreatywni i  twórczy. Wspólnie  poszukują nowych technik i  metod w pracy z młodzieżą. Pracują z pasją i ogromnym zaangażowaniem tworząc domową atmosferę, budując w wychowankach poczucie własnej wartości, tworząc poczucie bezpieczeństwa, a swoją postawą dają wzór życia społecznego, religijnego i kulturowego.

Wszyscy pracownicy systematycznie  podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych formach doskonalenia, tj.: kursach, studiach podyplomowych, konferencjach oraz warsztatach i szkoleniach specjalistycznych.

Zasady przyjmowania wychowanków:

Jakie dziecko może do nas trafić?

Chłopiec – w wieku gimnazjalnym (13-18 lat)

Dokumenty niezbędne do rekrutacji i przyjęcia:

I. Rekrutacja (dokumenty obowiązkowe)

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – ze względu na zaburzenia zachowania,  zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne;
 2. Opinia pedagogiczna ze szkoły;
 3. Podanie rodzica lub opiekuna prawnego;
 4. Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego – jeśli została wydana;
 5. Opinia psychiatryczna – jeśli została wydana;
 6. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.

II. Przyjęcie (dokumenty dodatkowe)

 1. Akt urodzenia i poświadczenie zameldowania – oryginał lub kopia poświadczona;
 2. Ostatnie świadectwo szkolne – oryginał.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem z OKE – oryginał
 4. Karta zdrowia, ubezpieczenie zdrowotne.
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i aplikowanych lekach (w przypadku zażywania   specjalistycznych leków).
 6. Aktualny wykaz ocen, arkusz ocen.

Wstępnie możliwe jest przesłanie dokumentacji faxem oraz kontakt telefoniczny.

Po zapoznaniu się przez Dyrekcję placówki z dokumentacją, rodzic/opiekun prawny, jest zaproszony do Ośrodka wraz z dzieckiem na rozmowę wstępną, która ma celu zapoznanie z zasadami funkcjonowania placówki, weryfikację dokumentów i podanych informacji, wstępną diagnozę.

Koncepcja pracy Ośrodka – do pobrania