MOS im. Św. Brata Alberta

Rekrutacja do naszego Ośrodka oraz nabór uczniów do 6, 7 i 8 klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Informujemy, że prowadzimy rekrutację do naszego Ośrodka oraz  nabór uczniów do 6, 7 i 8 klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 .

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta to placówka socjoterapeutyczna dla chłopców.

MOS im. św. Brata Alberta wraz ze szkołą funkcjonuje jako niepubliczna placówka oświatowa od 2012r działającą  w ramach Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Prowadzi działalność edukacyjno – terapeutyczną  w formie pracy ciągłej, całodobowej, jako placówka nieferyjna.

Celem przyjęcia do naszego Ośrodka:

1.Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia możliwości przyjęcia do danej klasy;

2. Prosimy o dostarczenie lub przesłanie skanu bądź ksero orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez odpowiednią Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

3. Umawiamy się z Państwem na spotkanie w ośrodku w dowolnym dla Państwa terminie (Po zapoznaniu się przez Dyrekcję placówki z dokumentacją, rodzic/opiekun prawny, jest zaproszony do Ośrodka wraz z dzieckiem na rozmowę wstępną)

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 1. Podanie o przyjęcie napisane przez Rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: zaburzenia zachowania lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 3. Podanie rodzica/opiekuna prawnego z prośbą o przyjęcie.
 4. Opinia pedagogiczna ze szkoły (pedagoga szkolnego lub wychowawcy).
 5. Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego – jeśli została wydan.;
 6.        Opinia psychiatryczna – jeśli została wydana.

Dodatkowe dokumenty do przyjęcia:

 1. Odpis skrócony aktu urodzenia- oryginał lub kopia poświadczona,
 1. Poświadczenie zameldowania- oryginał lub kopia poświadczona,
 2. Ostatnie świadectwo szkolne – oryginał lub poświadczona kopia,
 3. Karta zdrowia, ubezpieczenie zdrowotne
 4. 2-3 zdjęcia (do legitymacji szkolnej i ewentualnej karty komunikacyjnej – SKA)
 5. Wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej, jeśli były wydane
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i aplikowanych lekach (w przypadku zażywania   specjalistycznych leków).