MOS im. Św. Brata Alberta
w Szczecinie

Baza socjoterapeutyczna

Baza socjoterapeutyczna

Projekt pt. Baza Socjoterapeutyczna powstał jako efekt wieloletniej pracy z młodzieżą trudną w MOS im. św. Brata Alberta. W Polsce występuje zjawisko juwenilizacji biedy czyli nadreprezentowanie dzieci wśród ludności biednej w stosunku do ich udziału wśród ogółu Polaków oraz stopa ubóstwa wśród dzieci jest wyższa niż wśród dorosłych. Z badań wynika, że 44% ludności biednej ma mniej niż 19 lat. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie młodzieży, która coraz bardziej otwiera się na nowe formy pracy socjoterapeutycznej. Jest to także realizacja istotnego punktu statutu ośrodka. Jest to wreszcie rozwinięcie i intensyfikacja już prowadzonej pracy z młodzieżą zagrożoną i niedostosowaną społecznie. Idea utworzenia Bazy Socjoterapeutycznej zrodziła się w 2007 roku po przejęciu przez MOS  od Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, w bezpłatne użyczenie na okres 20 lat, nieruchomości w Policach. Użyczona nieruchomość obejmuje parterowy budynek o powierzchni 1000 m kw wraz z działką o pow. 62 a  oraz dwa budynki gospodarcze. Na terenie nieruchomości znajduje się ogród warzywny, ogród rekreacyjny oraz rosną drzewa owocowe.

Baza Socjoterapeutyczna składa się z dwóch części:

Założenia programu usamodzielnienia

1. Program „Mieszkania chronione”

Autorzy Programu: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta

I. Założenia i zadania projektu:

Program przeznaczony jest dla usamodzielniających się wychowanków MOS im. św. Brata Alberta, a także, w miarę możliwości lokalowych, dla innych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjalizacyjnych z terenu Szczecina.

Planuje się objąć programem tych wychowanków, którzy po osiągnięciu pełnoletniości z różnych powodów nie mogą powrócić do rodziny biologicznej oraz nie mają możliwości uzyskania zaraz po opuszczeniu placówki docelowego mieszkania.

Zadaniem mieszkań ma być pomoc wychowankom w płynniejszym przejściu z placówki do samodzielnego życia.

II. Cele Programu:

Cele główne:

Cele szczegółowe:

Dalszym celem programu jest zwiększenie szansy wychowanków na „pełne” usamodzielnienie, a więc osiągnięcie finansowej niezależności.

III. Zadania Programu

IV. Przewidywane efekty Programu:

V. Plan wdrażania Programu „Mieszkania Chronione”

VI. Uwagi dotyczące Programu

Do mieszkań chronionych będą przyjmowani pełnoletni wychowankowie MOS im. św. Brata Alberta oraz z innych  placówek opiekuńczo – wychowawczych. Równocześnie w  mieszkaniach może przebywać maksymalnie do 15 wychowanków.

Decyzję o przyznaniu miejsca w mieszkaniu chronionym wydaje na podstawie wywiadu środowiskowego, programu usamodzielnienia i kontraktu socjalnego zawartego z „doradcą” mieszkania Dyrektor MOS im. św. Brata Alberta  lub inna osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych.

Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznawany jest na czas określony.

Opiekę nad wychowankami przebywającymi w mieszkaniach sprawować będzie tzw. „doradca”, którym może być pracownik socjalny MOPR. Do zadań doradcy należeć będzie czuwanie nad poprawnym funkcjonowaniem wychowanków podczas pobytu w mieszkaniu chronionym a także pomoc i doradztwo w sprawach sprawiających wychowankom trudności w życiu codziennym.

Każdego wychowanka korzystającego z mieszkania chronionego będzie obowiązywać przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego mieszkania. Nie wywiązywanie się z przestrzegania zasad i obowiązków dotyczących korzystania z mieszkania chronionego łączyć będzie się z zerwaniem kontraktu a co za tym idzie uchyleniem decyzji przyznającej miejsce w w/w mieszkaniu.

Skontaktuj się z nami

Przekaż 1% podatku

Partnerstwo Centrum Edukacyjnego Archdiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Ze stowarzyszeniem PARAFIADA

Przekaż 1% podatku

KRS 0000124134 / poz. 125 PiT

Z dopiskiem „Szkoła” / poz. 128 PiT