O nas

Witamy serdecznie na stronie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
im. św. Brata Alberta.

 Szanowni Państwo,

Jeśli Państwa syn (podopieczny) ma trudności w uczeniu się, nie radzi sobie z emocjami lub w relacjach społecznych (np. zachowuje się w sposób agresywny, jest nadmiernie wycofany, popada w konflikty z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami), wagaruje, popadło w złe towarzystwo i szukają Państwo pomocy – zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjno – terapeutyczną Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie jest kameralną placówką, położoną w malowniczym miejscu Szczecina, w Lesie Arkońskim. Ośrodek jest dobrze skomunikowany z centrum Szczecina (dogodny dojazd tramwajem linii 3, 10 oraz autobusem 51), przeznaczoną dla chłopców od 12 do 18 roku życia, posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Prowadzimy nabór ciągły do klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Program realizowany w Specjalnej Szkole Podstawowej im. św. Brata Alberta, która jest integralną częścią ośrodka, jest tożsamy (pokrywa się) z materiałem realizowanym w innych szkołach podstawowych. Zespoły klasowe liczą maksymalnie 16 osób, a nauczyciele dostosowują sposób nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia. W MOS im. św. Brata Alberta obok szkoły podstawowej, działa internat, w którym wychowankowie mają zapewnione:

a) całodobową, specjalistyczną opiekę dydaktyczno – wychowawczą;

b)  całodzienne wyżywienie;

c)  dobre warunki socjalno-bytowe;

d)  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

e)  zajęcia specjalistyczne (m.in.: socjoterapia, konsultacje psychologiczne);

f)  zajęcia profilaktyczno – wychowawcze (m.in.: profilaktyka uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków, komputera);

g)  koła zainteresowań (m.in.: koło wolontariatu, koło ogrodnicze, koło techniczno – modelarskie);

h)  zajęcia kulturalno – oświatowe (np.: wizyty w muzeach, operze, kinie);

i)  wychowujemy w duchu katolickim;

j)  zajęcia sportowe, rekreacyjne, turystyczne (np.: udział w międzyszkolnych rozgrywkach piłkarskich, rajdy krajoznawczo – turystyczne);

k)  miłą i serdeczną atmosferę.

Nasz zespół składa się z nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów i socjoterapeutów. Działamy kompleksowo, bo wierzymy, że tylko praca we wszystkich sferach funkcjonowania dziecka przynosi trwałe rezultaty i tworzy warunki sprzyjające zmianie. Nasze oddziaływania nie ograniczają się jedynie do szkoły i internatu, dbamy również o poprawę relacji w obrębie środowiska rodzinnego, prowadząc konsultacje i warsztaty dla rodziców. Jesteśmy świadomi, że nasi podopieczni nierzadko niosą ze sobą spory bagaż trudnych doświadczeń szkolnych, rodzinnych i życiowych. Dlatego też każdy z nas, członków zespołu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie, dba o sferę emocjonalną dziecka, rozwój jego wrażliwości i empatii. W naszej pracy staramy się wychodzić poza schematy, poszukiwać nowych rozwiązań.

Jako specjaliści, pracujący z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami uważamy, że młodzieżowy ośrodek socjoterapii to szansa. Według nas MOS im. św. Brata Alberta to szansa dla Państwa dziecka (podopiecznego) na:

a)      ukończenie szkoły;

b)      osiągnięcie sukcesu;

c)      wyjście z niewłaściwego środowiska rówieśniczego;

d)      zmiany w systemie rodzinnym;

e)      rozwinięcie kompetencji emocjonalnych i społecznych, czyli lepsze radzenie sobie z emocjami i w kontaktach z innymi ludźmi;

f)       ochronę przed pogłębianiem się już występujących trudności rozwojowych, wychowawczych i edukacyjnych.

Jeśli chcą dać Państwo swojemu dziecku (podopiecznemu) szanse na przerwanie błędnego koła niepowodzeń i niewłaściwych zachowań, zapraszamy do kontaktu z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji w naszym ośrodku pod numerem telefonu: 600 45 45 70, 606 685 149 , 609 094 488 lub drogą elektroniczną: mos@mosbrataalberta.szczecin.pl.

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ, BARDZO TRUDNĄ SYTUACJĄ TOCZĄCEJ SIĘ WOJNY NA UKRAINIE, DOSTOSOWALIŚMY SIĘ DO BIEŻĄCYCH POTRZEB. REKRUTUJEMY DO NASZEGO OŚRODKA MŁODZIEŻ UKRAIŃSKĄ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM,  MAMY  WSRÓD PRACOWNIKÓW BIEGŁEGO TŁUMACZA JĘZYKA ORAZ W RAZIE POTRZEBY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA .