O nas

Witamy serdecznie na stronie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
im. św. Brata Alberta.

MOS im. św. Brata Alberta to placówka socjoterapeutyczna dla chłopców.

Ośrodek ma ponad 20-letnią historię, która rozpoczęła się 2 września 1991 roku.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta wraz ze szkołą funkcjonuje jako niepubliczna placówka oświatowa od 2012r działającą  w ramach Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Początkowo w ośrodku przebywający chłopcy byli uczniami Gimnazjum Specjalnego im. św. Brata Alberta. Od roku szkolnego 2017/2018 w Ośrodku znajduje się Specjalna Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta z oddziałami gimnazjalnymi.

Prowadzi działalność edukacyjno – terapeutyczną  w formie pracy ciągłej, całodobowej, jako placówka nieferyjna.

Celem Ośrodka jest:

– udzielanie pomocy edukacyjno – terapeutycznej młodzieży męskiej w wieku gimnazjalnym z zaburzeniami zachowania i zagrożonej niedostosowaniem społecznym,

– eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń w zachowaniu poprzez przygotowywanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi,

– przygotowanie wychowanków do dalszego życia, usamodzielnienia, do wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu.

Realizując powyższe cele Ośrodek  kieruje się zasadami: etyki katolickiej w pedagogice i wychowaniu, obowiązującym prawem, zarządzeniami organów nadzorujących pracę Ośrodka, dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie i rozwój osobowy podopiecznych.

Szczególną uwagę  przykładamy do tworzenia domowej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa, nawiązywania poprawnych relacji interpersonalnych, prawidłowej i życzliwej  komunikacji z drugą osobą, ale przede wszystkim wzajemnego zaufania i więzi między pracownikami (nauczycielami, wychowawcami, pracownikami niepedagogicznymi) a wychowankami.

Wyzwaniem naszej placówki jest przywrócenie uczniom i wychowankom wiary we własne umiejętności, umożliwienie osiągnięcia sukcesu, nauczenie odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowania.

Placówka  podejmuje współpracę   również z  rodzinami i opiekunami prawnymi  wychowanków. Podstawowym  celem  tej współpracy jest przygotowanie środowiska rodzinnego do podtrzymywania i utrwalania pozytywnych zmian w zachowaniu chłopców, respektowaniu norm społecznych oraz postępów w nauce poprzez wszechstronne wsparcie i pedagogizację rodziców oraz prawnych opiekunów.

Szkoła  i  internat stanowią  integralne elementy ośrodka, dlatego też w równym stopniu realizowane są w nich wszystkie działania wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne.

Wychowankowie mają możliwość nadrobienia zaległości szkolnych z poprzednich lat oraz rozwijania zainteresowań pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, konsultacje przedmiotowe, liczne koła zainteresowań, nowatorskie formy spędzania wolnego czasu ).

Uczniowie z przynajmniej rocznym opóźnieniem edukacyjnym mogą skorzystać z prawa promocji śródrocznej (ukończenia dwóch klas w jednym roku szkolnym)

Ośrodek położony jest w  centrum  Lasku Arkońskiego,  jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych  Szczecina i  województwa zachodniopomorskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą historią i dniem dzisiejszym, z ofertą edukacyjną i  wychowawczą, a także urokami pięknej Ziemi Szczecińskiej i Pomorza Zachodniego.