Baza Socjoterapeutyczna

Projekt pt. Baza Socjoterapeutyczna powstał jako efekt wieloletniej pracy z młodzieżą trudną w MOS im. św. Brata Alberta. W Polsce występuje zjawisko juwenilizacji biedy czyli nadreprezentowanie dzieci wśród ludności biednej w stosunku do ich udziału wśród ogółu Polaków oraz stopa ubóstwa wśród dzieci jest wyższa niż wśród dorosłych. Z badań wynika, że 44% ludności biednej ma mniej niż 19 lat. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie młodzieży, która coraz bardziej otwiera się na nowe formy pracy socjoterapeutycznej. Jest to także realizacja istotnego punktu statutu ośrodka. Jest to wreszcie rozwinięcie i intensyfikacja już prowadzonej pracy z młodzieżą zagrożoną i niedostosowaną społecznie. Idea utworzenia Bazy Socjoterapeutycznej zrodziła się w 2007 roku po przejęciu przez MOS  od Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, w bezpłatne użyczenie na okres 20 lat, nieruchomości w Policach. Użyczona nieruchomość obejmuje parterowy budynek o powierzchni 1000 m kw wraz z działką o pow. 62 a  oraz dwa budynki gospodarcze. Na terenie nieruchomości znajduje się ogród warzywny, ogród rekreacyjny oraz rosną drzewa owocowe.

Baza Socjoterapeutyczna  składa się z dwóch części:

Mieszkalnej – z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla opuszczających ośrodek wychowanków

Pracowni  socjoterapeutycznych

Założenia programu usamodzielnienia

(na podstawie doświadczeń pracy z młodzieżą)

PROGRAM  „MIESZKANIA CHRONIONE”

Autorzy Programu: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta

I. Założenia i zadania projektu:

Program przeznaczony jest dla usamodzielniających się wychowanków MOS im. św. Brata Alberta, a także, w miarę możliwości lokalowych, dla innych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjalizacyjnych z terenu Szczecina.

Planuje się objąć programem tych wychowanków, którzy po osiągnięciu pełnoletniości z różnych powodów nie mogą powrócić do rodziny biologicznej oraz nie mają możliwości uzyskania zaraz po opuszczeniu placówki docelowego mieszkania.

Zadaniem mieszkań ma być pomoc wychowankom w płynniejszym przejściu z placówki do samodzielnego życia.

II. Cele Programu:

Cele główne:

 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków MOS im. św. Brata Alberta,
 • zapobieganie bezdomności wśród wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 • wyrównanie szans w podjęciu dorosłego samodzielnego życia.

Cele szczegółowe:

 • zdobycie umiejętności racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego,
 • pozyskanie umiejętności wykorzystania wolnego czasu,
 • motywowanie do nauki,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem,
 • kształtowanie odpowiedzialności za swoje decyzje,

Dalszym celem programu jest zwiększenie szansy wychowanków na „pełne” usamodzielnienie, a więc osiągnięcie finansowej niezależności.

III. Zadania Programu

 • ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi wychowanków w procesie usamodzielnienia (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Pracy, Urząd Miasta itp.),
 • zajęcia warsztatowe z udziałem zapraszanych przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej,
 • nauka precyzowania swoich planów życiowych i konsekwencji ich realizowania,
 • wspólne omówienie i opracowanie Indywidualnych Programów Usamodzielnienia, zajęcia warsztatowe,
 • zapoznanie z terminami realizacji poszczególnych etapów procesu usamodzielnienia,
 • umożliwienie uczestnikom zajęć udziału w spotkaniach z zakresu profilaktyki uzależnień, aktywnego poszukiwania zatrudnienia, autoprezentacji, planowania rodziny, organizowanych przez instytucje do tego powołane,
 • rozmowy indywidualne z wychowankami – wg potrzeb,
 • praca z wychowankiem usamodzielnianym w pozbywaniu się postawy roszczeniowej,
 • poprzez zajęcia dotyczące wartości rzeczy, zdobytych umiejętności, zaangażowania,
 • wyjazdy z wychowankami usamodzielnianymi do miejsca osiedlenia, diagnoza środowiska,

V. Przewidywane efekty Programu:

 • większa samodzielność życiowa wychowanków – umiejętność prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego
 • aktywizacja młodzieży oraz integracja ze środowiskiem
 • wzrost umiejętności społecznych wychowanków oraz świadomości co do własnych możliwości i potrzeb

IV. Plan wdrażania Programu „Mieszkania Chronione”

 1. Użyczenie bezpłatne lokalu od Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej na okres 20 lat.
 2. Działania w celu technicznego dostosowania pozyskanego lokalu na potrzeby mieszkań chronionych; adaptacja pozyskanego lokalu (przeprowadzenie remontu, zakup wyposażenia ).
 3. Opracowanie Regulaminu Organizacyjnego Mieszkania Chronionego oraz Zasad kierowania i przyjmowania wychowanków do mieszkań.
 4. Uruchomienie mieszkań chronionych oraz kierowanie usamodzielniających się wychowanków do mieszkań zgodnie z przyjętymi zasadami dot. przyznawania mieszkań decyzją Dyrektora MOS im. św. Brata Alberta.

V . Uwagi dotyczące Programu:

Do mieszkań chronionych będą przyjmowani pełnoletni wychowankowie MOS im. św. Brata Alberta oraz z innych  placówek opiekuńczo – wychowawczych
Równocześnie w  mieszkaniach może przebywać maksymalnie do 15 wychowanków.

Decyzję o przyznaniu miejsca w mieszkaniu chronionym wydaje na podstawie wywiadu środowiskowego, programu usamodzielnienia i kontraktu socjalnego zawartego z „doradcą” mieszkania Dyrektor MOS im. św. Brata Alberta  lub inna osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych.

Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznawany jest na czas określony

Opiekę nad wychowankami przebywającymi w mieszkaniach sprawować będzie tzw. „doradca”, którym może być pracownik socjalny MOPR. Do zadań doradcy należeć będzie czuwanie nad poprawnym funkcjonowaniem wychowanków podczas pobytu w mieszkaniu chronionym a także pomoc i doradztwo w sprawach sprawiających wychowankom trudności w życiu codziennym.

Każdego wychowanka korzystającego z mieszkania chronionego będzie obowiązywać przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego mieszkania. Nie wywiązywanie się z przestrzegania zasad i obowiązków dotyczących korzystania z mieszkania chronionego łączyć będzie się z zerwaniem kontraktu a co za tym idzie uchyleniem decyzji przyznającej miejsce w w/w mieszkaniu.